Szanowny Kliencie

Serwis Aureus.info.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej o tych plikach oraz o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności"

Polityka prywatności Akceptuję

Polityka prywatności

Polityka prywatności

OBOWIĄZUJĄCA W SERWISIE INTERNETOWYM:

AUREUS

Obowiązująca od dnia: 01 marzec  2020 r.

 

§ 1.

Wprowadzenie

 

 1. Covenant spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22, NIP: 949-223-72-95, REGON: 382805064, wpisana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000776306, kapitał zakładowy: 70.000 zł, e-mail: biuro@covenant.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu internetowego AUREUS
 2. Covenant sp. z o.o., jako Usługodawca i właściciel Serwisu AUREUS, świadczy na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa finansowego, polegające w szczególności na doprowadzaniu do zawierania umów pożyczek społecznościowych pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.

 3. Ilekroć w treści niniejszego dokumentu pojawiać się będą określone poniżej pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 4. Administrator podmiot który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W ramach obowiązujących przepisów prawa Administrator jest upoważniony do wyznaczenia przedstawiciela celem jego reprezentacji. Administratorem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest Covenant Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22, REGON: 382805064, NIP: 9492237295, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000776306,

 5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, za pomocą identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, PESEL, NIP, dane o miejscu zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres IP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, numer rachunku bankowego, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy

 6. Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi, po uprzednim wprowadzeniu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła na stronie logowania Serwisu, przestrzeni w Serwisie służącej do wprowadzania, administracji i ewidencjonowania danych Użytkownika, kontaktu z innymi Użytkownikami lub Administratorem, w szczególności do publikowania Wniosków o pożyczkę lub składania Ofert finansowania pożyczek.

 7. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 8. Ocena – poziom wiarygodności Użytkownika zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca nadawany przez Administratora Serwisu na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika, ich zakresu, poziomu weryfikacji, historii aktywności w Serwisie i Opinii Pożyczkodawców o przeprowadzonych transakcjach, wyrażony w trzystopniowej skali, zgodnie z którą:

 9. Niskie ryzyko inwestycji - oznacza najwyższy poziom wiarygodności Użytkownika,

 10. Średnie ryzyko inwestycji - oznacza średni poziom wiarygodności Użytkownika,

 11. Wysokie ryzyko inwestycji - oznacza niski poziom wiarygodności Użytkownika.

 12. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;

 13. Osoby upoważnione - wszystkie osoby, w tym użytkownicy systemu informatycznego, które z racji wykonywanych zadań na rzecz Administratora, uzyskały od Administratora zgodę na dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i w oznaczonym przez Administratora zakresie. Osobą upoważnioną może być osoba zatrudniona przez Administratora na podstawie umowy o pracę, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej.

 14. Pożyczka – umowa cywilnoprawna, uregulowana w art. 720-724 Kodeksu Cywilnego, mocą której Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy wraz ze świadczeniami ubocznymi określonymi w umowie. Pożyczka nie stanowi kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1083 ze zm.).

 15. Pożyczkobiorca – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu deklaruje wolę zaciągnięcia pożyczki na warunkach opisanych w publikowanym ogłoszeniu (Wniosku o pożyczkę) jak też Użytkownik, który w następstwie w/w ogłoszenia zawiera z Pożyczkodawcą umowę pożyczki za pośrednictwem narzędzi udostępnianych w Serwisie. Pożyczkobiorcą może być Użytkownik będący:

  1. osobą fizyczną, która:

 16. posiada stale miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 17. posiada obywatelstwo polskie,

 18. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 19. posiada ważny dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport),

 20. dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

 21. nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług finansowych ani pokrewnych, związanych zarówno z udzielaniem kredytów lub pożyczek jak i pośrednicząca przy zawieraniu usług tego rodzaju,

 22. nie jest niewypłacalna w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz wobec której nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

  1. osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która:

 23. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 24. posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 25. podlega prawu polskiemu,

 26. dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

 27. nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem są usługi polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek (oraz usługi pokrewne);

 28. nie spełnia przesłanek prawem przewidzianych, zobowiązujących do złożenia wniosku w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również nie toczy się wobec żadne postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;

 29. Pożyczkodawca – Użytkownik, który w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w następstwie ogłoszenia Pożyczkobiorcy (Wniosku o pożyczkę) za pośrednictwem Serwisu zawiera z Pożyczkobiorcą umowę pożyczki. Pożyczkodawcą może być Użytkownik będący osobą fizyczną, która:

 30. posiada stale miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Unii Europejskiej,

 31. posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

 32. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 33. posiada ważny dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport),

 34. dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

 35. nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług finansowych ani pokrewnych, związanych zarówno z udzielaniem kredytów lub pożyczek jak i pośrednicząca przy zawieraniu usług tego rodzaju,

 36. nie jest niewypłacalna w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz wobec której nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

 37. Profil Użytkownika – informacje udostępniane przez Użytkownika innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu w związku z publikacją Wniosku o pożyczkę lub złożeniu Oferty finansowania pożyczki w odpowiedzi na Wniosek o pożyczkę,

 38. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienia lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 39. Regulamin – Regulamin świadczenia usług w Serwisie, udostępniany pod adresem: www.www.aureus.info.pl/inne/regulamin,1

 40. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia Konta Użytkownika, w trakcie którego osoba zainteresowana korzystaniem z Serwisu zobowiązana jest do podania informacji wymaganych przez Usługodawcę (w tym danych osobowych) i złożenia oświadczeń wymaganych celem korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Szczegółowy przebieg procesu Rejestracji uregulowany został w § 8 Regulaminu.

 41. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 42. Serwis - serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: www.aureus.info.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca udostępnia Użytkownikom system rozwiązań online umożliwiający w szczególności:

 43. zamieszczanie ofert zawierania umów pożyczek przez potencjalnych Pożyczkobiorców,

 44. negocjację warunków umów i składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej przez Użytkowników Serwisu,

 45. doprowadzanie do zwierania umów pożyczek pomiędzy Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu automatycznych funkcji systemu Usługodawcy,

 46. monitoring spłaty zobowiązań związanych z umowami pożyczek,

 47. Usługodawca – właściciel Serwisu, którym jest Covenant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości nr 20/22, NIP: 9492237295 REGON: 382805064, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 776306, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 48. Usunięcie – fizyczne lub elektroniczne, trwałe pozbawienie danych osobowych elementów umożliwiających zidentyfikowanie osoby, której informacje te dotyczą poprzez zniszczenie, wymazanie, skasowanie itp.

 49. Użytkownik - osoba, która:

 50. zapoznała się i zaakceptowała warunki Regulaminu,

 51. spełnia warunki do korzystania z Serwisu określone Regulaminem, jako Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca;

 52. dokonała Rejestracji w Serwisie zakończonej utworzeniem Konta Użytkownika,

 53. dysponuje unikalną nazwą użytkownika i hasłem do Konta Użytkownika utworzonego w ramach Serwisu, które wprowadzone zostały na stronie logowania Serwisu.


 

§ 2.

Administrator danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w Serwisie AUREUS oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia przed naruszeniem danych osobowych osób, których dane dotyczą, zapewniając, że dane te są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  2. zbierane wyłączenie w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach oraz nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. adekwatne ograniczone do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Covenant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z art. 13 RODO.

 2. Administrator informuje, że na skuteczność stosowanych przez niego zabezpieczeń przed naruszeniem danych osobowych Użytkownika wpływa także działanie samego Użytkownika.

 3. Administrator przestrzega każdego Użytkownika aby w żadnym wypadku nie udostępniał osobom trzecim danych oraz haseł używanych do logowania do Konta Użytkownika. Nadto Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oraz weryfikacji poprawności podanych przez siebie danych osobowych w trakcie Rejestracji, na Koncie Użytkownika oraz na Profilu Użytkownika.

 

§ 3.

Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

 1. Covenant sp. z o.o. oświadcza, że jako Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w następujących celach:

 2. Rejestracja, utworzenie Konta Użytkownika oraz Profilu Użytkownika w Serwisie;

 3. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu i Usługodawcą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);

 4. zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika:

 5. imię i nazwisko;

 6. PESEL;

 7. NIP;

 8. adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu

 9. seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu);

 10. adres e-mail;

 11. numer telefonu;

 12. numer konta bankowego;

 13. numer IP urządzenia i portu, z którego następuje logowanie do Serwisu;

 14. inne dane podane przez Użytkownika (opcjonalnie);

 15. stan cywilny,

 16. informacja o ustroju majątkowym małżeńskim (jeżeli dotyczy);

 17. Weryfikacja tożsamości Użytkownika Serwisu – przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy;

 18. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia Pożyczki między Użytkownikami Serwisu);

 19. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika:

 20. imię i nazwisko,

 21. adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu

 22. adres e-mail;

 23. numer telefonu;

 24. numer konta bankowego;

 25. numer IP urządzenia i portu, z którego następuje logowanie do Serwisu;

 26. seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu

 27. Dokonanie dodatkowej weryfikacji wiarygodności Pożyczkobiorcy – przetwarzanie danych w kierunku oceny ryzyka udzielenia pożyczki Pożyczkobiorcy oraz prawdopodobieństwa spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;

 28. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) – tu: umowy pożyczki między Użytkownikami Serwisu.

 29. Zakres przetwarzanych danych osobowych Pożyczkobiorcy:

 30. imię i nazwisko,

 31. numer PESEL,

 32. numer NIP i numer REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia do CEDiG),

 33. adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu,

 34. stan rodzinny,

 35. fotografia Użytkownika,

 36. numery kont bankowych,

 37. wyniki sprawdzeń w zewnętrznych Biurach Informacji Gospodarczej

 38. dane dotyczące zatrudnienia i osiąganych dochodów,

 39. dane dot. opłat stałych i innych zobowiązań finansowych,

 40. stan środków na kontach bankowych i historia operacji na tych kontach,

 41. dane o powiązaniach Użytkownika Serwisu z innymi Użytkownikami,

 42. wynik Oceny wystawionej przez Serwis,

 43. inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika,

 44. Postępowanie reklamacyjne związane z prawidłowością działania Serwisu, Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika;

 45. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 46. zakres przetwarzanych danych osobowych:

 47. imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,

 48. dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);

 49. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników:

 50. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);

 51. zakres przetwarzanych danych osobowych:

 52. dane logowania do serwisu AUREUS,

 53. dane przeglądarki i systemu operacyjnego,

 54. adres IP urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie;

 55. dane i lokalizacja urządzenia;

 56. Marketing usług własnych Usługodawcy

  1. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych);

  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 57. imię i nazwisko,

 58. data urodzenia,

 59. adres e-mail,

 60. numer telefonu.

 

§ 4.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika Serwisu

 

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu AUREUS zawarte w jego Profilu Użytkownika są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie innym Użytkownikom w związku z działalnością Serwisu.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Osobom Upoważnionym przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich obowiązków służbowych, zwłaszcza związanych z obsługą Serwisu.

 3. Dane Użytkownika za jego uprzednią zgodą mogą być przekazywane osobom trzecim, np. podmiotom świadczącym usługi płatnicze. Przed powierzeniem danych Użytkownik otrzyma szczegółową informację o podmiocie realizującym tę usługę.

 4. Dane osobowe zadłużonych Użytkowników mogą zostać przekazane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.

 5. Administrator informuje, że w przypadkach prawem przewidzianych może zostać zobligowany do przekazywania danych osobowych Użytkownika upoważnionym organom administracji państwowej.

 6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Serwisu z przepisami prawa.

 7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

 8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny.

 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§ 5.

Okresy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane.

 2. Dane osobowe Użytkownika przypisane do jego Konta Użytkownika w Serwisie - będą przechowywane przez cały czas aktywności Konta (trwania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą), aż do czasu przedawnienia roszczeń wszystkich stron umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu AUREUS Terminy przedawnienia są określane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 3. Dane osobowe Użytkownika podane w celach marketingowych – będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody, ze względu na konieczność potwierdzenia przez Administratora, że taka zgoda miała miejsce.

 4. Dane osobowe Użytkownika dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

 5. Dane osobowe Użytkownika stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

§ 6.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora


 

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, na warunkach szczegółowo określonych w RODO, przysługuje prawo do:

 2. uzyskania od Administratora potwierdzenia w zakresie przetwarzania jej danych osobowych;

 3. uzyskania dostępu do swoich danych, przetwarzanych przez Administratora oraz wyjaśnień w zakresie celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanego czasu przechowywania danych, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle pozyskania danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez Administratora (oraz zasadach ich podejmowania), znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach przetwarzania dla osoby, której dane te dotyczą;

 4. uzyskania drogą elektroniczną kopii danych, które są przetwarzane za opłatą kosztów administracyjnych;

 5. sprostowania swych danych;

 6. przeniesienia danych do innego administratora;

 7. usunięcia danych osobowych, chyba że sprzeciwia się temu konieczność wywiązania się Administratora z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w tym ich nieusuwania);

 9. wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych;

 10. Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji podjętych w związku ze złożonym wnioskiem, żądaniem czy sprzeciwem.

 11. Odpowiedź powinna być udzielona w terminie miesiąca od złożenia wniosku, żądania czy sprzeciwu, a w przypadku, gdy uzasadnione jest to szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy – termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące.

 12. Przed udzieleniem odpowiedzi Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby, która zwróciła się z zapytaniem lub żądaniem aby zapobiec niebezpieczeństwu nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych.

   

 13. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od niebudzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.


 

§ 7.

Polityka plików cookie

 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu elektronicznym użytkownika (komputer, laptop, tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o Użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania Serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne Usługodawcy do usprawnienia działania Serwisu.

 2. Pliki cookies używane przez Serwis mogą być stałe lub sesyjne.

 3. Stałe pliki cookies to Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

 4. Sesyjne pliki cookies to Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

 5. Pliki cookies używane przez Serwis nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 6. Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz konfiguracji przyjmowania plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

 7. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji Serwisu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA