Szanowny Kliencie

Serwis Aureus.info.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej o tych plikach oraz o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności"

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin

Regulamin

Świadczenia Usług w serwisie:

AUREUS

Obowiązujący od dnia: 01 marzec 2020 r.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Poniższy dokument stanowi regulamin, określony w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 z późn. zm) w serwisie AUREUS funkcjonującym pod adresem: https://www.aureus.info.pl określający:

1) rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis Usługodawcy,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

b) warunki korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu,

c) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Serwis prowadzony jest przez: Covenant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42 – 216 Częstochowa), przy Alei Niepodległości nr 20/22, NIP: 9492237295 REGON: 382805064, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 776306, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.aureus.info.pl/inne/regulamin,1 w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie.

 4. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 3 i 4. powyżej.

 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§2. Definicje

 

            Ilekroć w treści niniejszego dokumentu pojawiać się będą określone poniżej pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1. Administrator – osoby uprawnione przez Usługodawcę do dokonywania w jego imieniu czynności związanych z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z jego funkcjonalności przez Użytkowników, w tym jego moderacji w przypadkach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 2. Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi po wprowadzeniu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła na stronie logowania Serwisu przestrzeni w Serwisie służącej do wprowadzania, administracji i ewidencjonowania danych Użytkownika, kontaktu z innymi Użytkownikami i Administratorem, w szczególności do publikowania Wniosków o pożyczkę lub składania Ofert finansowania pożyczek, udostępniania po ukończeniu procesu Rejestracji.

 3. Ocena – poziom wiarygodności Użytkownika zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca nadawany przez Administratora Serwisu na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika, ich zakresu, poziomu weryfikacji, historii aktywności w Serwisie i Opinii Pożyczkodawców o przeprowadzonych transakcjach, wyrażony w trzystopniowej skali, zgodnie z którą:

a) Niskie ryzyko inwestycji - oznacza najwyższy poziom wiarygodności Użytkownika,

b) Średnie ryzyko inwestycji - oznacza średni poziom wiarygodności Użytkownika,

c) Wysokie ryzyko inwestycji - oznacza niski poziom wiarygodności Użytkownika.

 1. Pożyczka – umowa cywilnoprawna, uregulowana w art. 720-724 Kodeksu Cywilnego, mocą której Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy wraz ze świadczeniami ubocznymi określonymi w umowie. Pożyczka nie stanowi kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1083 ze zm.).

 2. Pożyczkobiorca – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu deklaruje wolę zaciągnięcia pożyczki na warunkach opisanych w publikowanym ogłoszeniu (Wniosku o pożyczkę) jak też Użytkownik, który w następstwie w/w ogłoszenia zawiera z Pożyczkodawcą umowę pożyczki za pośrednictwem narzędzi udostępnianych w Serwisie. Pożyczkobiorcą może być Użytkownik będący:

1) osobą fizyczną, która:

a) posiada stale miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada obywatelstwo polskie,

c) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiada ważny dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport),

e) dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

f) nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług finansowych ani pokrewnych, związanych zarówno z udzielaniem kredytów lub pożyczek jak i pośrednicząca przy                zawieraniu usług tego rodzaju,

g) nie jest niewypłacalna w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz wobec której nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

2) osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która:

a) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c) podlega prawu polskiemu,

d) dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

e) nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem są usługi polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek (oraz usługi pokrewne);

f) nie spełnia przesłanek prawem przewidzianych, zobowiązujących do złożenia wniosku w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również nie             toczy się wobec żadne postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;

 1. Pożyczkodawca – Użytkownik, który w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w następstwie ogłoszenia Pożyczkobiorcy (Wniosku o pożyczkę) za pośrednictwem Serwisu zawiera z Pożyczkobiorcą umowę pożyczki. Pożyczkodawcą może być Użytkownik będący osobą fizyczną, która:

a) posiada stale miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Unii Europejskiej,

b) posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

c) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiada ważny dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport),

e) dysponuje swoim rachunkiem bankowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej,

f) nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług finansowych ani pokrewnych, związanych zarówno z udzielaniem kredytów lub pożyczek jak i pośrednicząca przy zawieraniu usług tego rodzaju,

g) nie jest niewypłacalna w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz wobec której nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

 1. Profil Użytkownika – informacje udostępniane przez Użytkownika innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu w związku z publikacją Wniosku o pożyczkę lub złożeniu Oferty finansowania pożyczki w odpowiedzi na Wniosek o pożyczkę,

 2. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia Konta Użytkownika, w trakcie którego osoba zainteresowana korzystaniem z Serwisu zobowiązana jest do podania informacji wymaganych przez Usługodawcę (w tym danych osobowych) i złożenia oświadczeń wymaganych celem korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Szczegółowy przebieg procesu Rejestracji uregulowany został w §8 niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin – niniejszy dokument, udostępniany pod adresem: https://www.aureus.info.pl/inne/regulamin,1  który może być utrwalany zarówno w formie cyfrowej jak też wydruku komputerowego.

 4. Serwis - serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: https://www.aureus.info.pl  należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca udostępnia Użytkownikom system rozwiązań online umożliwiający w szczególności:

a) zamieszczanie ofert zawierania umów pożyczek przez potencjalnych Pożyczkobiorców,

b) negocjację warunków umów i składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej przez Użytkowników Serwisu,

c) doprowadzanie do zawierania umów pożyczek pomiędzy Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu automatycznych funkcji systemu Usługodawcy,

d) monitoring spłaty zobowiązań związanych z umowami pożyczek opisanych szczegółowo w §3 ust. 2 nin. Regulaminu.

 1. Usługodawca - spółka pod firmą: Covenant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem:  42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości nr 20/22, NIP: 9492237295 REGON: 382805064, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 776306, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 2. Użytkownik – osoba, która:

a) zapoznała się i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu,

b) spełnia warunki do korzystania z Serwisu określone niniejszym Regulaminem, jako Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca;

c) dokonała Rejestracji w Serwisie zakończonej utworzeniem Konta Użytkownika,

d) dysponuje unikalną nazwą użytkownika i hasłem do Konta Użytkownika utworzonego w ramach Serwisu, które wprowadzone zostały na stronie logowania Serwisu.

 

§3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Serwis AUREUS stanowi platformę internetową, której celem jest łączenie osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki z osobami zainteresowanymi ich udzieleniem, z wyłączeniem podmiotów, których przedmiotem działalności gospodarczej są usługi polegające na udzielaniu kredytów i pożyczek lub usługi pośrednictwa przy udzielaniu kredytów lub pożyczek.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na:

a) umożliwieniu założenia przez osoby zainteresowane korzystaniem z Serwisu Konta Użytkownika,

b) weryfikacji przez Usługodawcę danych Użytkowników i ich klasyfikacji na podstawie danych przekazanych przez Użytkowników na potrzeby związane z celem działalności Serwisu,

c) udostępnienia możliwości zamieszczenia propozycji zawarcia umowy pożyczki przez Pożyczkobiorców,

d) umożliwienie nawiązania kontaktu między potencjalnymi Pożyczkodawcami i Pożyczkobiorcami drogą elektroniczną, w tym – składania oświadczeń woli przez Użytkowników Serwisu w przedmiocie zawarcia umowy pożyczki,

e) zautomatyzowanym generowaniu umów pożyczek zawieranych między Użytkownikami Serwisu,

f) możliwości zamieszczania opinii przez Użytkowników Serwisu o swych kontrahentach,

g)monitoringu procesu spłaty zobowiązań na podstawie oświadczeń Użytkowników, dokumentów i działań weryfikacyjnych podejmowanych przez Administratora.

 1. Użytkownicy mogą nawiązać kontakt z Usługodawcą:

a) za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na adres: bok@aureus.info.pl

b) 

c) pisemnie – przesyłając korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu

 1. Dostęp do usług określonych w ust. 2 powyżej wymaga posiadania aktywnego Konta Użytkownika tworzonego w wyniku Rejestracji w Serwisie według zasad określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu i spełnienia warunków wskazanych w jego treści.

 2. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników opłat za posiadanie i utrzymywanie Konta Użytkownika, jednakże korzystnie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne (np. weryfikacja rachunku bankowego, dodatkowa weryfikacja Użytkownika, opłata serwisowa związana z zawarciem umowy pożyczki). Przypadki, w których Usługodawcy przysługuje opłata z tytułu korzystania Serwisu oraz jej wysokość określone zostały w niniejszym Regulaminie i jego załączniku – Tabeli Opłat Serwisowych.

 3. Usługodawca, dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem w szczególności w celu weryfikacji/aktualizacji przekazanych informacji przy wykorzystaniu wszelkich metod (listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Konta Użytkownika) i danych kontaktowych wprowadzonych przez Użytkownika.

 

§4. Wymagania techniczne

 

 

 1. Usługodawca informuje, że:

a) oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika powinno odpowiadać najnowszym wersjom udostępnianym przez jego dostawców i podlegać procesowi aktualizacji w celu minimalizacji               ryzyka związanego z utratą lub przechwyceniem danych przesyłanych drogą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania oprogramowania                   zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika w szczególności, w przypadku braku jego bieżącej aktualizacji.

b) Wyjaśnienia (instrukcje) w zakresie korzystania z Serwisu publikowane są na bieżąco przy kartach dotyczących poszczególnych funkcjonalności. Zamieszczone w Serwisie objaśnienia i instrukcje nie            stanowią Regulaminu, a ich rolą jest ułatwienie korzystania z Serwisu Użytkownikowi.

c) Celem zabezpieczenia danych Użytkowników Usługodawca korzysta z szyfrowania transmisji danych w technologii SSL.

 

§5. Prawa, Obowiązki i Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca zapewnia możliwość korzystania Użytkownikowi z Serwisu i jego funkcjonalności, określonych w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu w sposób stały, z wyłączeniem przerw technicznych spowodowanych koniecznością prowadzenia prac konserwacyjnych.

 2. Usługodawca zobowiązany jest w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie do przekazania Użytkownikowi danych dotyczących zawartej za pośrednictwem Serwisu pożyczki, określonych w §8 lit. H ust. 9 i ust. 10 niniejszego Regulaminu celem dochodzenia roszczeń od innego Użytkownika z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania czy poniesionej szkody.

 3. Usługodawca nie jest stroną umów pożyczek zawieranych przez Użytkowników Serwisu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) podania przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym niezgodnością danych powstałą na skutek braku aktualizacji danych w przypadku ich zmiany,

b) prawidłowości danych zamieszczonych we Wniosku o pożyczkę,

c) nie dojścia do zawarcia umowy pożyczki między Użytkownikami z jakichkolwiek przyczyn,

d) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy pożyczki zawartej między Użytkownikami, w tym w zakresie przekazania przez Pożyczkodawcę kwoty objętej umową jak też spłaty zobowiązania przez Pożyczkobiorcę,

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane wzajemnie przez Użytkowników serwisu (w tym skany, zdjęcia, załączniki).

 2. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a) korzystania przez Użytkownika z urządzeń i oprogramowania niespełniającego wymogów określonych w §4 niniejszego Regulaminu,

b) niezgodnego z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie,

c) przyczyn wywołanych przez osoby trzecie (podmioty świadczące usługi hostingowe, telekomunikacyjne, bankowe itp.),

d) siły wyższej,

e) zaniechania aktualizacji informacji przez Użytkownika mimo ich zmiany jak też wprowadzenia w błąd Administratora Serwisu poprzez podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub dodatkowej, dobrowolnej weryfikacji danych Użytkownika zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo do ograniczenia funkcjonalności Konta Użytkownika, jego całkowitej blokady lub usunięcia w przypadku gdy:

a) weryfikacja danych dokonywana przez Administratora Serwisu ujawni niezgodność między informacjami przekazanymi przez Użytkownika a stanem rzeczywistym,

b) Użytkownik postępuje w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami nin. Regulaminu,

c) Pożyczkobiorca zalega ze spłatą zobowiązań z tytułu umów pożyczek zawartych poprzez Serwis co najmniej 7 dni kalendarzowych,

d) Pożyczkodawca nie przekazał środków na rzecz Pożyczkobiorcy objętych umową zawartą między Użytkownikami,

e) W przypadku uzyskania przez Użytkownika 5 ocen negatywnych w okresie 1 miesiąca,

f) mimo powstania obowiązku wniesienia Opłaty na rzecz Usługodawcy, Pożyczkobiorca nie wnosi jej w wyznaczonym terminie.

 1. W przypadku częściowej blokady konta Użytkownika:

a) będącego Pożyczkobiorcą - wszystkie ogłoszenia Użytkownika z Wnioskami o pożyczkę zostaną usunięte,

b) będącego Pożyczkodawcą – wszystkie oferty zawarcia umowy pożyczki zostaną usunięte.

 1. Całkowita blokada konta Użytkownika oznacza brak możliwości podejmowania jakichkolwiek czynności administracyjnych przez Użytkownika poza możliwością zgłaszania okoliczności związanych ze spłatą pożyczek zaciągniętych/udzielonych przed Blokadą konta.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo do moderacji wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§6. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności celem zawierania umów pożyczek z innymi Użytkownikami na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przez czas trwania umowy z Usługodawcą.

 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

 3. Korzystanie z Serwisu nie jest zależne od cyklicznego zamieszczania Wniosków o pożyczkę lub Ofert finansowania pożyczki.

 4. Użytkownik może samodzielnie publikować dodatkowe informacje uzupełniające jego Profil w zakresie szerszym niż określony w §8 lit. D ust. 8 i ust. 9 niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownicy mogą samodzielnie negocjować warunki zawieranych w Serwisie pożyczek z innymi Użytkownikami.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

b) terminowego regulowania zobowiązań względem Usługodawcy,

 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki względem swych kontrahentów, jak też za skutki podatkowe tych umów.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Administratora Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu swej aktywności w Serwisie zarówno wobec innych Użytkowników jak i Usługodawcy.

 

§7. Oświadczenia Użytkownika

 

 1. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż:

a) wyraża zgodę na składanie wobec jego osoby oświadczeń woli przez innych Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu przy wykorzystaniu wzorców umowy pożyczki generowanych przez Serwis,

b) będzie składał prawnie wiążące oświadczenia woli innym Użytkownikom Serwisu (w tym oferty zawarcia umowy pożyczki w postaci Wniosków o pożyczkę lub Ofert finansowania pożyczki) drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu przy wykorzystaniu wzorców umowy pożyczki generowanych przez Serwis.

 1. Użytkownik oświadcza, że:

a) niniejszy Regulamin oraz dokumenty w nim wymienione zostały udostępnione przed zawarciem umowy z Usługodawcą,

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,

c) zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania,

d) wszystkie podane przez niego w procesie Rejestracji i następującym po nim procesie weryfikacji dane są prawdziwe i zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku zmiany.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych potrzebnych do korzystania z serwisu (nazwa użytkownika, hasło), jak też danych dotyczących innych Użytkowników, z którymi zapoznał się za pośrednictwem Serwisu.

 2. Użytkownik deklaruje, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem byłoby świadczenie usług finansowych, a w szczególności w zakresie udzielania kredytów konsumenckich lub pośrednictwa przy ich udzielaniu.

 3. Użytkownik jest świadomy, iż korzystanie z Serwisu nie gwarantuje uzyskania finansowania (gdyż jest to zależne wyłącznie od decyzji samych Użytkowników) jak też, iż działania polegające na zawieraniu umów cywilnoprawnych zawsze związane są z ryzykiem utraty części lub całości środków.

 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z umową zawartą Usługodawcą i zapoznał się z zasadami ich przetwarzania, opisanymi w Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§8. Zasady Korzystania z Serwisu

 

 1. Postanowienia ogólne:

1. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędnym jest:

a) Rejestracja Użytkownika.

b) Uzupełnienie Konta Użytkownika i Profilu.

c) Pozytywna weryfikacja danych Użytkownika przez Administratora.

d) Aktywacja Konta Użytkownika przez Administratora.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca.

3. Zmiana rodzaju Konta Użytkownika może być dokonana przez Administratora na wniosek Użytkownika. Warunkiem zmiany jest brak aktywnych pożyczek, brak zaległości w spłacie/wypłacie należności                       wynikających z umów zawartych z Użytkownikami Serwisu w dacie składania wniosku. Użytkownik zachowuje dotychczas uzyskane od innych Użytkowników opinie oraz historię transakcji dokonanych w                   Serwisie. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do wszelkich kwestii związanych z danym typem Konta Użytkownika.

4. Użytkownikowi zarejestrowanemu jako Pożyczkobiorca przyznawana jest przez Administratora Serwisu Ocena służąca określeniu poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego ze złożeniem Oferty finansowania        pożyczki. Wartość początkowa Oceny zależna jest od ilości, treści i jakości danych wprowadzonych w procesie Rejestracji, o którym mowa w lit. B poniżej i analizie tych danych przez zautomatyzowany proces          matematyczny Serwisu/Administratora Serwisu.

5. Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o przyznanie nowej Oceny w drodze dodatkowej weryfikacji, o której mowa w §8 lit. C niniejszego Regulaminu.

6. Informacja o Ocenie i dacie jej przyznania publikowana jest na Profilu Użytkownika zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca.

 

 1. Rejestracja

1. Z Serwisu korzystać mogą tylko osoby zarejestrowane jako Użytkownicy.

2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie i zarejestrować się albo jako Pożyczkodawca albo Pożyczkobiorca.

3. Rejestracja składa się z następujących etapów:

3.1 wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie: https://www.aureus.info.pl/rejestracja

a) podstawowymi danymi osobowymi w przypadku osób fizycznych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer NIP, miejsce zamieszkania, informacje odnośnie do zawarcia związku              małżeńskiego i panującego ustroju majątkowego) oraz danymi ewidencyjnymi w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

b) podstawowymi danymi ewidencyjnymi/rejestrowymi w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi;

c) danymi kontaktowymi (numer telefonu kontaktowego, adres e-mail),

d) poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgód, ew. innych oświadczeń,

e) ustanowienie hasła dostępowego do Konta Użytkownika,

f) określenie czy Użytkownik korzystał będzie z Serwisu jako Pożyczkodawca czy Pożyczkobiorca.

 

3.2 weryfikacja adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego,

3.3 uzupełnienie Konta Użytkownika co najmniej o dane dotyczące:

a) dane dotyczące dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

b) dane dotyczące dokumentów tożsamości wspólników, członków zarządu lub innych osób uprawnionych do reprezentacji w przypadku pozostałych podmiotów,

c) numeru rachunku bankowego i waluty rachunku,

3.4 przesłanie na rzecz Usługodawcy z osobistego rachunku bankowego, zgłoszonego w Serwisie na rachunek wskazany przez Usługodawcę kwoty 1,00 PLN.

4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3.1. i 3.2. powyżej w Serwisie tworzone jest Konto Użytkownika o ograniczonej funkcjonalności – bez możliwości zamieszczania Wniosków o pożyczkę oraz Ofert       finansowania pożyczki.

5. Administrator informuje Użytkownika o założeniu Konta Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Wykonanie wszystkich czynności opisanych w ust. 3 powyżej jest warunkiem przeprowadzenia weryfikacji Użytkownika celem pełnej aktywacji Konta Użytkownika w Serwisie wraz ze wszystkimi                                funkcjonalnościami oferowanymi przez Usługodawcę.

7. Użytkownik może zgłosić w procesie Rejestracji lub w trakcie korzystania z Serwisu rachunki bankowe w następujących walutach: PLN, EUR, GBP.

8. Użytkownik może zgłosić kolejne rachunki bankowe, które podlegać będą weryfikacji w sposób określony w ust. 4.4. powyżej.

9. Usługodawca zobowiązany jest do aktualizacji danych Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po otrzymaniu stosownego zgłoszenia. Jeżeli aktualizacja połączona jest z koniecznością                       weryfikacji danych, termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania stosownych czynności. Do czasu zakończenia procesu aktualizacji danych Użytkownik nie może składać Wniosków o pożyczkę        lub Ofert      finansowania pożyczki.

 

 1. Weryfikacja.

 1. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu dane wprowadzone w procesie Rejestracji podlegają weryfikacji przez Administratora działającego w imieniu Usługodawcy.

 2. Proces weryfikacji obejmuje następujące etapy:

a) Weryfikacja adresu e-mail Użytkownika podanego w formularzu rejestracyjnym polegająca na wysyłce na wskazany adres wiadomości zawierającej link ważny 3 dni od daty przesłania, którego użycie powoduje             utworzenie Konta Użytkownika;

b) Weryfikacja numeru telefonu – poprzez przesłanie przez Administratora wiadomości SMS zawierającej kod ważny 30 minut, który następnie wprowadzany jest w odpowiedniej zakładce Konta Użytkownika,

c) Weryfikacja Użytkownika w Serwisie, obejmująca posługiwanie się unikalną nazwą użytkownika oraz hasłem wprowadzonym w procesie Rejestracji,

d) Weryfikacja rachunku bankowego polegająca na porównaniu danych wpłacającego kwotę, o której mowa w §8 lit. B pkt 3.4. z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika w zakresie:

 • danych banku prowadzącego rachunek, numeru rachunku, waluty rachunku,

 • danych osobowych posiadacza rachunku,

 • miejsca zamieszkania posiadacza rachunku.

e) Weryfikacja tożsamości Użytkownika polegająca porównaniu danych wynikających np. z dokumentów ewidencyjnych, przesłanego przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w §8 lit. B pkt 3.4. z informacjami                 wprowadzonymi przez Użytkownika w procesie Rejestracji.

 1. Pozytywna weryfikacja informacji i oświadczeń złożonych przez Użytkownika, zakończona dokonaniem wpłaty, o której mowa w §8 lit. B ust. 3.4. skutkuje pełną aktywacją Konta Użytkownika, tj. udostępnieniem wszystkich funkcjonalności Serwisu dostępnych poprzez Konto Użytkownika.
 2. W przypadku ujawnienia niezgodności danych podanych przez Użytkownika lub powzięcia przez Administratora wątpliwości odnośnie do rzetelności przekazanych informacji, może on zobowiązać Użytkownika do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia stosownej dokumentacji na potwierdzenie złożonych oświadczeń. Do czasu wyjaśnienia w/w wątpliwości Konto Użytkownika nie może być aktywowane, zaś w przypadku gdyby dotyczyły one aktywnego Konta Użytkownika Administrator może dokonać jego częściowej lub całkowitej blokady.

 3. Administrator informuje Użytkownika o aktywacji Konta Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

 4. Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkobiorca może dobrowolnie zgłosić Administratorowi za pośrednictwem Konta Użytkownika wniosek o dokonanie dalszej, dodatkowej weryfikacji informacji dotyczących:

a) osoby Użytkownika,

b) posiadanego majątku,

c) uzyskiwanych dochodów,

d) zobowiązań,

            celem uzyskania jak najwyższej Oceny nadawanej przez Serwis, a tym samym zwiększenia prawdopodobieństwa zawarcia umowy pożyczki z Użytkownikiem zarejestrowanym, jako Pożyczkodawca.

 1. Proces dodatkowej weryfikacji wymaga przekazania Administratorowi: 

a) skanów dokumentacji potwierdzającej oświadczenia Użytkownika na kwestie wskazane w ust. 6. powyżej i polega na ocenie zgodności informacji podanych przez Użytkownika z jej treścią,

b) upoważnienia do uzyskania przez Usługodawcę informacji o Użytkowniku, zgromadzonych w bazach danych podmiotów wskazanych w ust. 9 poniżej.

 1. Rodzaj dokumentacji wymaganej przez Administratora w procesie dodatkowej weryfikacji zależny jest od wyboru zakresu danych Użytkownika podlegających weryfikacji i wskazywany w dedykowanym temu zagadnieniu menu na Koncie Użytkownika.

 2. Przy uwzględnieniu ust. 8 powyżej weryfikacja obejmować może skany m.in.: dowodu tożsamości, księgi wieczystej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy o pracę względnie innych umów zapewniających stały dochód Użytkownika, dokumentów potwierdzających wpływ wynagrodzenia użytkownika na posiadany rachunek bankowy, zaświadczeń o zatrudnieniu, wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych, zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym organie podatkowym, rachunków za telefon lub/i media, oświadczenia Użytkownika o wysokości zobowiązań, braku postępowań egzekucyjnych i przeterminowanych zobowiązań. Niezależnie od powyższego weryfikacja może obejmować dane o Użytkowniku zgromadzone w bazach:

a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,

b) Biura Informacji Kredytowej S.A. z/s w Warszawie (BIK),

c) Związku Banków Polskich z/s w Warszawie (ZBP),

 1. Ilekroć weryfikacji podlega dokumentacja w postaci rachunków, zaświadczeń lub potwierdzeń wpływu środków na rachunek bankowy Użytkownik przedstawia dokumenty nie starsze, niż wystawione na 30 dni przed ich przesłaniem.

 2. W przypadku niezgodności któregokolwiek z oświadczeń Użytkownika z przekazaną dokumentacją jak też w przypadku braku przedstawienia stosownej dokumentacji potwierdzającej takie oświadczenia Administrator zobowiązuje Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Proces dodatkowej weryfikacji kończy się wynikiem negatywnym Jeżeli niezgodność nie zostanie usunięta jak też w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

 3. Obowiązkowa oraz dodatkowa weryfikacja jest usługą odpłatną. Koszt jej dokonania określony został w Tabeli Opłat Serwisowych stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłata pobierana jest z góry i jest niezależna od wyniku czynności podjętych przez Administratora.

 4. W przypadku weryfikacji obejmującej dane od podmiotów wskazanych w ust. 9 lit. a) - c) powyżej Użytkownik zobowiązany jest do przesłania Administratorowi w formie pisemnej wypełnionego i podpisanego upoważnienia, którego wzór udostępniany jest w Karcie Użytkownika w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku o dodatkową weryfikację informacji, potwierdzonej wpłatą, o której mowa w ust. 12 powyżej.

 5. Pozytywne zakończenie procesu dodatkowej weryfikacji skutkuje przyznaniem nowej Oceny przez Administratora portalu. Wymiar oceny określany jest przy użyciu algorytmu określającego ryzyko inwestycyjne przy uwzględnieniu wszystkich danych poddanych procesowi weryfikacji i dodatkowej weryfikacji.

 6. Użytkownik informowany jest o zakończeniu procesu dodatkowej weryfikacji i przyznanej Ocenie poprzez informację zamieszczoną na Koncie Użytkownika.

 7. Wraz z zakończeniem procesu dodatkowej weryfikacji na Profilu Użytkownika opublikowany zostaje katalog dokumentów zweryfikowanych przez Administratora (bez możliwości wglądu w ich treść) oraz data ich przesłania, a w przypadku informacji pochodzących z biur informacji gospodarczych wskazanych w ust. 9 powyżej – również w zakresie oceny punktowej Użytkownika.

 8. Treść dokumentów przekazanych Administratorowi nie podlega ujawnieniu na Profilu Użytkownika.

 9. Wpływ dodatkowej weryfikacji na Ocenę Użytkownika ustępuje po upływie 90 dni od daty jej zakończenia, a przed tym terminem w przypadku otrzymania przez Administratora informacji o nieaktualności danych jak też w przypadkach postępowania sprzecznego z postanowieniami niniejszej Regulaminu.

 

 1. Konto Użytkownika i Profil

 1. Konto Użytkownika to przestrzeń dedykowana Użytkownikowi do obsługi Serwisu, służąca do:

a) wprowadzania, administracji i edycji danych Użytkownika, w tym danych zawartych w Profilu Użytkownika,

b) kontaktu z innymi Użytkownikami,

c) kontaktu z Administratorem Serwisu,

d) rozliczeń z Usługodawcą,

e) ewidencjonowania historii Użytkownika w Serwisie,

f) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych jako Pożyczkobiorcy - publikowania Wniosków o pożyczkę,

g) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych jako Pożyczkodawcy składania Ofert finansowania pożyczek, udostępniana po ukończeniu procesu Rejestracji,

h) pobierania dokumentów generowanych przez Serwis w zakresie zawartych umów pożyczek oraz dokumentów księgowych dotyczących opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę.

 1. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Użytkownika.

 2. Dostęp do Konta Użytkownika odbywa się przez stronę logowania Serwisu i wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła zapisanego w Serwisie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych podanych w procesie Rejestracji czy weryfikacji (tak podstawowej jak i rozszerzonej), w przypadku ich zmiany; do momentu zgłoszenia zmiany dane ujawnione w Serwisie są uznawane za prawidłowe w celach kontaktu z Użytkownikiem.

 4. Użytkownik może usunąć swe Konto Użytkownika korzystając z opcji udostępnionej na Koncie Użytkownika o ile:

a) nie jest stroną żadnych niezakończonych umów zawartych poprzez Serwis,

b) nie zalega z płatnościami na rzecz Użytkowników Serwisu lub Usługodawcy.

 1. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte przez Administratora z powodu naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, nie ma możliwości ponownej Rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Użytkownika, którego konto zostało usunięte, Administrator może zezwolić na ponowne założenie Konta Użytkownika.

 2. Publikując Wniosek o pożyczkę lub składając Ofertę finansowania Pożyczki Użytkownik udostępnia na rzecz potencjalnych kontrahentów informacje zamieszczone na swoim Profilu Użytkownika.

 3. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych jako Pożyczkodawcy dane zawarte w Profilu obejmują:

a) nazwę Użytkownika,

b) Imię i nazwisko

c) zdjęcie (fakultatywnie),

d) miejscowość, w którym Użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu;

e) datę rejestracji w Serwisie,

f) Opinie otrzymane w serwisie,

 1. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych jako Pożyczkobiorcy dane zawarte w Profilu obejmują informacje określone w ust. 8. powyżej a ponad to:

a) Ocenę ryzyka inwestycji nadaną przez Administratora Serwisu,

b) nazwy banku, który prowadzi jego rachunek zgłoszony w Serwisie,

c) wieku,

d) wykształcenia,

e) status majątkowy (wysokość uzyskiwanych dochodów z określeniem ich źródła, posiadane ruchomości, nieruchomości, ustrój majątkowy obowiązujący w małżeństwie),

f) wysokość zgłoszonych zobowiązań długoterminowych i bieżących kosztów utrzymania,

g) informacji o przeprowadzonym procesie dodatkowej weryfikacji użytkownika wraz z wskazaniem rodzaju złożonej dokumentacji (bez dostępu do jej treści) oraz wyniku punktowego uzyskanego z biur informacji                  gospodarczych

h) ilość zawartych umów w ramach Serwisu i wysokość spłaconego dotychczas zadłużenia, zadłużenie pozostałe do spłaty, przeterminowane zadłużenie objęte monitoringiem prowadzonym przez Administratora                  Serwisu,

i) Opinie Pożyczkodawców o transakcjach z Użytkownikiem.

 1. Użytkownik wyraża zgodę Usługodawcy na udostępnienie informacji zawartych w Profilu na rzecz innych Użytkowników Serwisu w związku z ogłoszeniem Wniosku o pożyczkę lub Oferty finansowania pożyczki.

 2. Publikacja informacji określonych w ust. 9 powyżej lit. d) – h) polega na ich samodzielnym uzupełnieniu przez Użytkownika zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca za pośrednictwem Karty Użytkownika.

 

 1. Publikacja Wniosku o pożyczkę.

 1. W celu uzyskania finansowania Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkobiorca może opublikować w Serwisie Wniosek o pożyczkę.

 2. Przygotowanie Wniosku o pożyczkę odbywa się za pomocą kreatora udostępnionego w ramach Konta Użytkownika.

 3. Użytkownik może opublikować jednocześnie maksymalnie 10 Wniosków o pożyczkę w Serwisie.

 4. Maksymalny wymiar środków, objętych Wnioskiem o pożyczkę dla danego Konta Użytkownika wynosi:

a) 30.000,00 zł w przypadku Pożyczkobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

b) 50.000,00 zł w przypadku Pożyczkobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

             lub równowartość ww. kwot wyrażona w walucie euro (EUR) lub funt brytyjski (GBP) według średniego kursu PLN/EUR lub PLN/GBP opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień składania Wniosku o                                     pożyczkę;

 1. Maksymalna wysokość zobowiązań zaciągniętych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wynosi:

a) 50000 zł w przypadku Pożyczkobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

b) 100000 zł w przypadku Pożyczkobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą,

          lub równowartość ww. kwot wyrażona w walucie euro (EUR) lub funt brytyjski (GBP) według średniego kursu PLN/EUR lub PLN/GBP opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień składania Wniosku o                                      pożyczkę;

 1. Przygotowanie Wniosku o pożyczkę polega na wprowadzeniu do kreatora danych dotyczących:

a) kwoty pożyczki oraz jej waluty (w przypadku posiadania przez Użytkownika rachunku walutowego w Serwisie),

b) terminu spłaty,

c) liczby rat,

d) wysokości oprocentowania środków,

e) dopuszczalności złożenia częściowej Oferty finansowania pożyczki określonej we Wniosku, w przypadku gdy kwota pożyczki wynosi co najmniej 5.000,00 zł (tj. pożyczki łączonej), oraz opcjonalnie:

f) określenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki na warunkach określonych we Wniosku o pożyczkę,

g) określenia, czy Pożyczkobiorca przewiduje ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,

f) określenia zakresu publikacji Wniosku o pożyczkę w Serwisie (wniosek dostępny dla wszystkich Pożyczkodawców, dla wybranej grupy Pożyczkodawców lub dla indywidualnie oznaczonego Pożyczkodawcy).

 1. Po wprowadzeniu danych Użytkownik uzyskuje podgląd przygotowanego wniosku, celem weryfikacji zamieszczonych danych. Po zatwierdzeniu i opłaceniu projektu zostaje on opublikowany w Serwisie.

 2. Wniosek o pożyczkę jest dostępny dla Użytkowników zarejestrowanych jako Pożyczkodawcy w Serwisie przez 30 dni od daty publikacji chyba, że wcześniej zostanie usunięty przez Użytkownika, który zamieścił ogłoszenie lub Administratora – w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkobiorca, poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu, nie może opublikować Wniosku o pożyczkę, gdy:

a) osiągnięto maksymalną liczbę aktywnych Wniosków o pożyczkę opublikowanych jednocześnie w Serwisie – do czasu zmniejszenia ich liczby,

b) wymiar zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu i podlegających spłacie jest równy lub przekroczył limit zadłużenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

 

 1. Zawarcie Umowy Pożyczki

 1. Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkodawca dysponuje dostępem do bazy Wniosków o pożyczkę opublikowanych w Serwisie.

 2. Po zapoznaniu się z treścią Wniosku o pożyczkę Użytkownik zarejestrowany jako Pożyczkodawca zainteresowany zawarciem umowy pożyczki może:

a) złożyć Ofertę finansowania pożyczki w całości lub części na warunkach opisanych we Wniosku o pożyczkę,

b) złożyć Ofertę finansowania pożyczki w całości lub części na zmodyfikowanych przez siebie warunkach,

c) wystąpić o przesłanie dodatkowych informacji/skanów dokumentacji do Użytkownika, który zamieścił Wniosek o pożyczkę.

 1. Oferta finansowania pożyczki jest ważna i wiążąca dla składającego ją Użytkownika przez 3 dni kalendarzowe od daty jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tegoż terminu oferta wygasa.

 2. Pożyczkobiorca po otrzymaniu Oferty finansowania, o której mowa w ust. 2 i 3 zaakceptować albo odrzucić.

 3. W przypadku gdy w odpowiedzi na Wniosek o pożyczkę złożona zostanie więcej niż jedna Oferta finansowania pożyczki, wybór oferty należy do Pożyczkobiorcy.

 4. Warunkiem złożenia oświadczenia woli przez Pożyczkobiorcę o akceptacji Oferty finansowania pożyczki za pośrednictwem Serwisu jest zapłata przez Pożyczkobiorcę opłaty serwisowej określonej w Tabeli Opłat Serwisowych stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, pobieranej przez Usługodawcę z tytułu wygenerowania tekstu umowy pożyczki.

 5. Umowa pożyczki generowana jest na podstawie danych pochodzących z Konta każdego Użytkownika i treści zaakceptowanej Oferty finansowania pożyczki.

 6. Tekst zawartej umowy jest udostępniany jednocześnie w wersji elektronicznej na Koncie Użytkownika każdej z jej stron.

 7. Jeżeli Pożyczkodawca złożył Ofertę finansowania pożyczki w części, wówczas akceptacja albo odrzucenie oferty przez Pożyczkobiorcę dotyczy wyłącznie tej części. W takim przypadku:

a) Wniosek o pożyczkę dotyczy wyłącznie części kwoty nieobjętej umową,

b) zawarcie kolejnych umów pożyczek odbywa się na warunkach tożsamych z pierwszą zaakceptowaną przez Pożyczkobiorcę ofertą.

 1. Z chwilą akceptacji Oferty finansowania pożyczki przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w ust. 6. powyżej dochodzi do zawarcia między Użytkownikami Serwisu umowy pożyczki. W przypadku zaś pożyczek , w których złożono Oferty finansowania części pożyczki, datą zawarcia wszystkich umów jest akceptacja ostatniej ze złożonych Ofert wyczerpujących kwotę określoną we Wniosku o pożyczkę lub upływ terminu publikacji ogłoszenia, w przypadku, gdy złożone oferty są niższe od kwoty pożyczki objętej tym Wnioskiem.

 

 1. Przekazanie środków i Spłata Pożyczki

 1. Każdy Użytkownik powinien wykonać zawartą umowę zgodnie z treścią swego zobowiązania, określonego w umowie pożyczki.

 2. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkę bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy pożyczki, a ten dokonuje zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami i ew. innymi świadczeniami bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminach określonych w umowie. W przypadku gdy Strony przewidziały w Umowie warunek w postaci ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki, termin określony w ust. 1 powyżej zaczyna biec od momentu ustanowienia zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę i doręczenia Pożyczkodawcy odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

 3. Informacje o Pożyczce, w tym dotyczące:

a) wysokości zobowiązania,

b) liczby i wysokości rat zapłaconych i pozostałych do zapłaty,

c) terminu płatności,

d) opóźnienia w zapłacie,

         udostępniane są na Koncie Użytkownika Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.

 1. Pożyczkodawca zobowiązany jest do poinformowania Administratora Serwisu o:

a) otrzymaniu lub nieotrzymaniu od Pożyczkobiorcy zabezpieczenia spłaty pożyczki w ustalonym terminie,                                                                                   

b) przekazaniu Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy,

c) otrzymaniu od Pożyczkobiorcy zwrotu Pożyczki, a w przypadku gdy umowa stron przewiduje spłatę zobowiązania w ratach – o wpłacie każdej raty,

d) wszelkich przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania przez Pożyczkobiorcę,

               poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na swym Koncie Użytkownika. W następstwie przekazanej informacji Administrator aktualizuje status zobowiązania w Serwisie. Aktualizacja obejmuje informacje                                                   prezentowane na Koncie Użytkownika Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.

 1. W przypadku powstania opóźnienia w przekazaniu środków przez Pożyczkodawcę, przekraczającego 5 dni kalendarzowe Pożyczkobiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy pożyczki składając w tym zakresie oświadczenie drugiej stronie umowy za pośrednictwem Konta Użytkownika. W przypadku pożyczek, o których mowa w §8 lit. F ust. 9. niniejszego Regulaminu odstąpienie od jednej z umów pozostaje bez wpływu na ważność wszystkich pozostałych Pożyczek.

 2. Po wykonaniu umowy zarówno Pożyczkodawca jak i Pożyczkobiorca mogą wystawić opinię o swym kontrahencie. Treść opinii publikowana jest na Profilu Użytkownika. Opinia może być: pozytywna, neutralna lub negatywna. Użytkownik wystawiający opinię powinien dodatkowo zamieścić krótkie uzasadnienie swego stanowiska. Użytkownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanej opinii może zwrócić się do Administratora o jej usunięcie. Opinia jest usuwana jeżeli zgłaszający Użytkownik wykaże, iż jest niezgodna z prawdą lub też w przypadkach, gdy narusza ona postanowienia nin. Regulaminu.

 

 1. Monitoring Spłaty

 1. Administrator serwisu prowadzi monitoring spłaty Pożyczki na podstawie informacji przekazywanych przez Pożyczkodawcę.

 2. Administrator informuje strony umowy pożyczki za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz powiadomienia widocznego na Koncie Użytkownika o zbliżającym się terminie spłaty pożyczki/raty pożyczki na 3 dni przed terminem zapłaty. W przypadku braku wiadomości od Pożyczkodawcy o wpłacie, wiadomość ta ponawiana jest na 1 dzień przed terminem spłaty pożyczki/raty.

 3. Brak stosownej informacji Pożyczkodawcy w zakresie spłaty zobowiązania przez Pożyczkobiorcę skutkuje przyjęciem przez Administratora, iż świadczenie nie zostało spełnione w wyznaczonym terminie.

 4. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Administrator Serwisu począwszy od 3-go dnia po upływie terminu zwrotu pożyczki lub zapłaty raty:

a) zamieszcza na Profilu Pożyczkobiorcy oraz jego Wnioskach o pożyczkę widoczną dla Użytkowników Serwisu informację o przekroczeniu terminu spłaty zobowiązania,

b) publikuje na Kontach Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy informację o wysokości należnych Pożyczkodawcy odsetek za opóźnienie,

c) wysyła do Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty należności,

        5. Usunięcie z Profilu i Wniosków o pożyczkę Pożyczkobiorcy informacji, o których mowa w ust. 4. lit. a) i b) powyżej następuje na skutek zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy zaległego zobowiązania wraz z należnymi                                    odsetkami za opóźnienie i przesłaniu Administratorowi przez Pożyczkobiorcę potwierdzenia wpłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej

        6. W przypadku, gdy brak informacji o spełnieniu zobowiązania Pożyczkobiorcy jest następstwem zaniechania wykonania przez Pożyczkodawcę czynności, o których mowa w §8 lit. G ust. 4. powyżej, może on                                            zgłosić Administratorowi wniosek o usunięcie informacji określonych w ust. 4 powyżej, przedkładając jednocześnie dowód spełnienia świadczenia na rzecz Pożyczkodawcy. W przypadku pozytywnej weryfikacji                                        wyjaśnień podawanych przez Pożyczkobiorcę Administrator usuwa z Serwisu informacje o opóźnieniu w spłacie Pożyczki.

       7. W przypadku Pożyczek, których spłata rozłożona została na raty, przekroczenie terminu spłaty raty o 7 dni kalendarzowych upoważnia Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki i dochodzenia od                                              Pożyczkobiorcy zapłaty całej niespłaconej do tego momentu należności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Użytkownika Pożyczkodawcy.

       8. W przypadku pożyczek łączonych, wypowiedzenie jednej z zawartych umów nie ma wpływu na wszystkie pozostałe, jednakże Administrator Serwisu informuje pozostałych kontrahentów Pożyczkobiorcy o                                                rozwiązaniu umowy.

       9. W przypadkach przewidzianych w ust. 7. powyżej Administrator udostępnia na Koncie Pożyczkodawcy historię wypowiedzianej Umowy pożyczki obejmującą:

a) treść Wniosku o udzielenie pożyczki,

b) harmonogram dokonanych wpłat,

c) saldo zadłużenia z wysokością należnych do chwili rozwiązania Umowy odsetek za opóźnienie,

d) umowę pożyczki,

e) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki wraz z potwierdzeniem jego wysyłki za pośrednictwem Serwisu do adresata.

 1. Jeżeli Pożyczkobiorca odstąpił od umowy w sytuacji opisanej w §8 lit. G. ust. 5, Administrator udostępnia na Koncie Pożyczkobiorcy historię Umowy pożyczki obejmującą:

a) Wniosek o pożyczkę oraz Ofertę finansowania pożyczki,

b) umowę pożyczki,

c) oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki wraz z potwierdzeniem jego wysyłki za pośrednictwem Serwisu do adresata,

d) dokument księgowy dotyczący opłaty serwisowej poniesionej przez Pożyczkobiorcę.

 

 1. Inwestycja z gwarancja zwrotu kapitału.

 1. Na wniosek Pożyczkobiorcy posiadającego najwyższą Ocenę wiarygodności inwestycyjnej Administrator może za dodatkową Opłatą oznaczyć wybrany Wniosek o udzielenie pożyczki znakiem „Inwestycja z gwarancją zwrotu kapitału”.

 2. Inwestycja z gwarancją zwrotu kapitału jest produktem Usługodawcy służącym do ochrony spłaty kapitału pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.

 3. Opisana w ust. 2 ochrona polega na tym, że w przypadku gdy Pożyczkobiorca będzie zalegał ze spłatą wymagalnego zadłużenia wynikającego z umowy Pożyczki przez okres nie krótszy niż 21 dni i nie dłuższy niż 45 dni, Pożyczkodawca będzie mógł zwrócić się do Usługodawcy o zawarcie w terminie 10 dni umowy cesji wierzytelności, na mocy której Usługodawca nabędzie wierzytelności Pożyczkodawcy wynikające z ww. przeterminowanej umowy pożyczki za cenę odpowiadającą pozostałemu do spłaty kapitałowi pożyczki.

 4. Gwarancja zwrotu kapitału obejmuje wyłącznie kwotę kapitału pożyczki określoną we Wniosku o pożyczkę i nie uwzględnia:

a) odsetek kapitałowych,

b) dodatkowego wynagrodzenia dla Pożyczkodawcy za zawarcie Umowy pożyczki na warunkach określonych we Wniosku o pożyczkę,

c) odsetek za opóźnienie w spłacie Pożyczki.

 1. Inwestycja z gwarancją zwrotu kapitału stosowana jest do Wniosków o pożyczkę do wartości kapitału nieprzekraczającej kwoty 10000 zł zamieszczonych w Serwisie przez Pożyczkobiorców posiadających najwyższą Ocenę wiarygodności inwestycyjnej i przy uwzględnieniu dotychczasowej historii aktywności Użytkownika w Serwisie.

 2. Zawierając Umowę pożyczki na podstawie Wniosku o pożyczkę objętego Inwestycją z gwarancją zwrotu kapitału Pożyczkodawca objęty jest zabezpieczeniem spłaty kapitału pożyczki uregulowanym w niniejszym Regulaminie.

 3. Umowa cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 3 zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Pożyczkodawca może skorzystać z Gwarancji zwrotu kapitału wyłącznie jeden raz w trakcie korzystania z Serwisu.

 

§9. Opłaty serwisowe

 

 1. Usługodawca pobiera opłaty od Użytkowników w sytuacjach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

 2. Szczegółowy zakres i sposób ustalania opłat serwisowych określony został w Tabeli opłat serwisowych, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca nie pobiera opłat za:

a) Rejestrację Użytkownika,

b) Utrzymywanie Konta Użytkownika,

c) Udostępnienie dokumentów, o których mowa w §8 lit. H ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkownik wnosi opłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora systemu płatności online:

 

             Dotpay, prowadzonego przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28 B nr NIP 6342661860 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w               Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 4 000 000,00 zł

 

             dostępnego pod adresem: https://www.dotpay.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat wyłącznie przy wykorzystaniu rachunku bankowego zarejestrowanego w Serwisie.

 2. Usługi płatności przez operatora określonego w ust. 4 powyżej podlegają zasadom określonym w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.aureus.info.pl/inne/regulamin,1

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.aureus.info.pl/inne/polityka-prywatnosci,2

 

§10. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Niezależnie od oświadczeń i klauzul zamieszczonych w nin. Regulaminie, Usługodawca wymaga wyrażenia przez osobę zainteresowaną korzystaniem z Serwisu wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na etapie uzupełnienia formularza rejestracyjnego.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Dane zgromadzone na Koncie Użytkownika (w tym dane osobowe) podlegają usunięciu w przypadku rozwiązania umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą wedle zasad opisanych w §11 niniejszego Regulaminu.

 4. Jednakże, mimo usunięcia Konta Użytkownika Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika (tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL i NIP, adres zamieszkania, dane dotyczące dokumentu tożsamości, historii aktywności w serwisie) w sytuacji, gdy:

a) będzie niezbędne celem zapobiegnięcia powtórnej rejestracji przez osobę, której Konto Użytkownika zostało zablokowane/usunięte przez Administratora z powodów opisanych w niniejszym Regulaminie,

b) będzie to uzasadnione ważnym interesem prawnym Usługodawcy, w szczególności koniecznością wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub obrony przed jakimikolwiek roszczeniami zgłoszonymi wobec Administratora.

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie pod adresem: www.aureus.info.pl/inne/polityka-prywatnosci,2 jak też poprzez łącze zamieszczone w treści niniejszego Regulaminu.

 

§11. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę pozytywnego zakończenia procesu Rejestracji Użytkownika w Serwisie – utworzenia Konta Użytkownika.

 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 3. Każda ze Stron (Usługodawca, Użytkownik) uprawniona jest do rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia złożonego drugiej Stronie:

a) w formie pisemnej,

b) za pośrednictwem wiadomości e-mail przy wykorzystaniu konta poczty elektronicznej Użytkownika zgłoszonego przy Rejestracji,

c) za pośrednictwem Konta Użytkownika poprzez wybór opcji usunięcia Konta Użytkownika.

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, odnosi ono skutek nie wcześniej niż po łącznym spełnieniu warunków:

a) zapłaty na rzecz Usługodawcy naliczonych do chwili złożenia wypowiedzenia opłat,

b) zakończenia opublikowanych Wniosków pożyczkowych i spłaty wszystkich pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Usunięcie Konta Użytkownika przez Usługodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 2. Poza przypadkami wskazanymi w nin. Regulaminie Usługodawca usuwa Konto Użytkownika ze skutkiem wskazanym w ust. 5 powyżej, po upływie 12 miesięcy od ostatniej zarejestrowanej aktywności Użytkownika w Serwisie (logowanie).

 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny. Oświadczenie, o którym mowa w zd. poprzedzającym składane jest:

a) pisemnie, na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust. 11 niniejszego Regulaminu, przy wykorzystaniu formularza Usługodawcy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

b) za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej z konta poczty elektronicznej Użytkownika, zgłoszonego przy Rejestracji, wysłanej na adres Usługodawcy: bok.aureus.info.pl

c) za pośrednictwem Konta Użytkownika – poprzez wybór opcji usunięcia Konta Użytkownika.

 1. Odstąpienie od umowy określone w ust. 8 wywołuje ten skutek jakby między Stronami nigdy nie doszło do jej zawarcia.

 2. Do czasu upływu terminu określonego w pkt 7. Usługodawca może uzależnić dostęp Użytkownika do funkcjonalności zamieszczenia Wniosku o pożyczkę lub Oferty finansowania pożyczki od uprzedniego złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy określonej w ust. 1 powyżej.

 3. Usługodawca może odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem w przypadku stwierdzenia, iż:

a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub też dodatkowej weryfikacji dokonywanej przez Administratora Serwisu,

b) którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Użytkownika, a wymaganych przez nin. Regulamin okazało się niezgodne z prawdą,

c) Użytkownik wykorzystuje swoje konto w celach sprzecznych z nin. Regulaminem, w tym – w celach reklamowych,

          Do oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy z Użytkownikiem stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3 powyżej.

 1. Wypowiedzenie jak też odstąpienie przez Użytkownika od umowy z Usługodawcą pozostaje bez wpływu na umowy pożyczki zawarte w wyniku korzystania z Serwisu.

 2. Wypowiedzenie umowy określonej w ust. 1 powyżej nie zwalnia Użytkownika od zapłaty należności powstałych w okresie jej obowiązywania.

 3. Skutkiem rozwiązania umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą jest zaprzestanie świadczenia usług określonych w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu i usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu.

 

§12. Zakaz dostarczania treści bezprawnych.

 

 1. Użytkowników Serwisu obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści bezprawnych, w szczególności:

a) sprzecznych z obowiązującym prawem,

b) naruszających dobra osobiste osób trzecich lub inne przysługujące im prawa,

c) mogących wprowadzić w błąd Usługodawcę lub innych Użytkowników Serwisu,

d) informacji niejawnych,

e) danych nieprawdziwych lub mogących negatywnie wpływać na działanie Serwisu,

f) sprzecznych z dobrymi obyczajami, powszechnie uważanych za wulgarne lub obelżywe.

 1. Bez wyraźnej zgody usługodawcy zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym, w szczególności w zakresie usług pokrewnych do świadczonych przez Usługodawcę jak też usług finansowych świadczonych przez podmioty rynku finansowego. Powyższy zakaz obejmuje również publikowanie w jakiejkolwiek formie i miejscu w Serwisie linków prowadzących do stron objętych niniejszym zakazem.

 2. Zakazane jest również podejmowanie jakichkolwiek prób obejścia zabezpieczeń Serwisu, w tym bezprawne uzyskanie dostępu do którychkolwiek z jego funkcjonalności jak też uzyskiwanie dostępu do danych Użytkowników lub przejmowanie danych.

 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia niedozwolonych treści, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, niezależnie od wykonania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosownie do postanowień §5 niniejszego Regulaminu.

 

§13. Reklamacje.

 

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę, a określonych w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu Użytkownikowi przysługuje reklamacja.

 2. Reklamację należy złożyć:

 • w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: bok@aureus.info.pl

 • w formie pisemnej pocztą na adres: Covenant Sp. z o.o., 42 – 216 Częstochowa, Aleja Niepodległości nr 20/22

 1. Reklamacja musi zawierać:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania,

b) adres e-mail i numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,

c) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja,

d) opis powodu zgłoszenia reklamacji, problemu z działaniem usługi,

e) wskazanie i przedstawienie dowodów zasadności zgłoszonej reklamacji,

f) w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi,

g) w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji,

h) oczekiwanego przez składającego reklamację sposobu jej załatwienia.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, a w każdym razie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu.

 2. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi odpowiedź na złożoną reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanej na adres wskazany przez składającego reklamację. Odpowiedź na reklamację zawiera uzasadnienie zajętego przez Usługodawcę stanowiska.

 

§14. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu  w całości lub części. Planowana zmiana Regulaminu ogłaszana jest z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie nowego tekstu regulaminu w Serwisie oraz przekazanie informacji Użytkownikom Serwisu za pośrednictwem Kont użytkowników. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu po dacie ogłoszenia zmiany Regulaminu (w szczególności w zakresie publikowania wniosków pożyczkowych) wymaga akceptacji postanowień nowego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu ze sutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w §. 11 ust. 4 Regulaminu

 4. Strony oświadczają, że będą dążyć do w polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie nin. Regulaminu. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 5. W przypadku powstania sporu związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie on poddany pod rozpoznanie właściwemu sądowi powszechnemu.

 6. Wszystkie załączniki wymienione w treści nin. Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Tabela Opłat Serwisowych

AUREUS

 

Na zasadzie określonej w §9 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie w wersji obowiązującej od dnia:

 

01.03. 2020 r.

 

opłaty na rzecz Usługodawcy – Covenant Sp. z o.o. z/s w Częstochowie z tytułu korzystania z serwisu zamieszczonego pod adresem: https://www.aureus.info.pl wynoszą:

 

 

L.p.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty

Moment płatności

1.

Opłata serwisowa z tytułu weryfikacji rachunku bankowego (§8 lit. B ust. 4.4. Regulaminu)

1,00 PLN

w toku rejestracji w serwisie

2.

Opłata serwisowa Pożyczkobiorcy za  obowiązkową lub dodatkową weryfikację Użytkownika Serwisu zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca (§8 lit. C ust. 12 Regulaminu) – weryfikacja skanów dokumentacji

 

5,00 PLN

 

po złożeniu Wniosku o dodatkową weryfikację za pośrednictwem Serwisu

 3. Opłata serwisowa pożyczkobiorcy za publikację wniosku pożyczkowego na okres 30 dni (&8 lit.E ust 7 Regulaminu)- opłata za publikację                 2,00 PLN przed publikacją wniosku w serwisie

4.

Opłata serwisowa Pożyczkobiorcy za dodatkową weryfikację Użytkownika Serwisu zarejestrowanego jako Pożyczkobiorca (§8 lit. C ust. 12 Regulaminu) – weryfikacja danych Użytkownika w biurach informacji gospodarczych BIG, BIK, ZBP

 

35 PLN

 

po złożeniu Wniosku o dodatkową weryfikację za pośrednictwem Serwisu

5.

Opłata serwisowa Pożyczkobiorcy za wygenerowanie przez Serwis umowy pożyczki (§8 lit. F ust. 6 Regulaminu)

w przypadku Pożyczkobiorcy:

 1. posiadającego Ocenę Niskie ryzyko inwestycji – 2 % kwoty pożyczki objętej umową 

 2. posiadającego Ocenę Średnie ryzyko inwestycji – 4 % kwoty pożyczki objętej umową

 3. posiadającego Ocenę Wysokie ryzyko inwestycji – 6 % kwoty pożyczki objętej umową 

   

 

 

w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Pożyczkodawcy

6.

Opłata serwisowa Pożyczkobiorcy za oznaczenie przez Usługodawcę Wniosku o pożyczkę znakiem Inwestycja z Gwarancją Zwrotu Kapitału

 

10 % kwoty pożyczki objętej umową

 

po zaakceptowaniu wniosku Pożyczkobiorcy

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Formularz

Odstąpienia od Umowy

(dot. Konsumentów)

 

_______________________

(Miejscowość, data)

 

Dane Użytkownika (konsumenta):

 

______________________________

Imię i nazwisko

 

______________________________

Adres zamieszkania

 

Covenant sp. z o.o.

Alei Niepodległości nr 20/22

42 – 216 Częstochowa

 

 

 

Odstąpienie od Umowy

o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 

Ja, niżej podpisany, informuję niniejszym o odstąpieniu od następującej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Covenant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42 – 216 Częstochowa), przy Alei Niepodległości nr 20/22:

 

 1. data zawarcia umowy: _________________________

 2. nazwa użytkownika: _________________________

 3. adres e-mail: _________________________

 

 

 

 

 

___________________

Podpis konsumenta

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA